Loading...

Ukraine (Republik)Postup

Description :
Ùîäåííà ëüâ³âñüêà ³íòåðíåò-ãàçåòà Ïîñòóï. Äî ÷åðâíÿ 2006 ðîêó áóëà ³íòåðíåò-âåðñ³ºþ ãàçåòè Ïîñòóï. ̳ñòèòü àðõ³â ãàçåòè ç 1999 ðîêó. Ç âåðåñíÿ 2006 ðîêó ôóíêö³îíóº ÿê ñàìîñò³éíå ³íòåðíåò-âèäàííÿ. Àäì³í³ñòðóºòüñÿ ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíèì êîíñîðö³óìîì Ãåíåçà. Êåð³âíèê ïðîåêòó - Ëþáîìèð Ñêî÷èëÿñ / POSTUP - Lviv (Ukraininan) on-line newspaper. Until June 2006 was a on-line version of printed newspaper POSTUP. There is a archive of newspaper from December 1999. Now is a separate on-line newspaper prepared by Social and Humanitarian Consortium GENEZA. Head of the project Lyubomyr Skochylyas