Loading...

LituanieELTA - Lietuvos Naujien Agentra

Description :
Lietuvos naujienø agentûra ELTA. Geros ar piktos valios pasireiðkimai, stichinës nelaimës ir nekalti gamtos pokðtai, pasaulio ir mûsø kraðto politinio, ekonominio bei kultûrinio gyvenimo naujienos, naujø þvaigþdþiø atradimai ar ámintos mikropasaulio máslës, sporto varþybos ir daug kitokiø svarbiø bei ádomiø dalykø kiekvienà dienà virtualia tikrove atgyja Eltos teksto ir fotoinformacijose. Jûs, be abejo, turite tai þinoti.