Loading...

Lituanieiauliu Kratas

Flux RSS
Description :
Gyventojai prieðinasi dvipusiam eismui, ??!!?? AP­GAU­LË, Sukamos galvos dël iðmokø seniûnaièiams, Elektroninis pajamø deklaravimas prasidëjo, Dvyliktoji „Ðiauliø“ pergalë, Gruzdiðkiai tapo prizininkais, Aplinkui Rëkyvà – bëgte ar su dviraèiu, Ðiaulietës – Lietuvos èempionës, Tau­to­dai­li­nin­kë sëdo prie audimo stakliø, Moterys pasinërë á karoliukø pasaulá, Levisijos, Pomidorø ir paprikø daigø auginimas, Patiekalai ið duonos ir jos likuèiø, Tvarkomos kapinës uþ Rusijos neávardintas lëðas, Nori skyrybø ir turto dalybø, Gilvyèiø bendruomenë ásirengë bûstà, Kûrybinguosius suburia pomëgiai, Asociacija ðventë sukaktá, Nuvilnijo pirmasis Ðiaurës Lietuvos ðokiø festivalis, KELIAIS SAKINIAIS, Tyruliðkiams atsibodo paþadai dël kelio asfaltavimo, Bendruomenës steigia Lietuvos kaimo parlamentà, Ieð­ko din­gu­sio, Nugriautas buvæs ligoninës skyrius, Antri – ðalies moksleiviø ðtangos spaudimo èempionate, Atgijo tenisininkø komandinës pirmenybës, Orai: nuo penktadienio oras bus ðiltesnis, Demokratijà maþina dekanø antpeèiai, Ar laukiate euro?, Pristatë viduramþiø kultûrà, ??!!?? Klausimai, Lietuvoje kasmet suþieduojama 100 tûkstanèiø paukðèiø, Reþisierius Rimas Tuminas: Kad ir kas bûtø, duonà maiðyti reikia, Tarnybiniai automobiliai – tik tarnybos reikmëms, Ðiauliai jau turi „pirmàjà ponià“, Premjeras dëkojo treneriui uþ gyvenimiðkas pamokas, Átariamasis nusikaltimø prieþastimi ávardijo nemeilæ, Po iðpuoliø prieð policininkus – baudþiamosios bylos, Policija praðo padëti, ÐU krepðininkai pateko á pusfinalá, Ðiauliø futbolininkai laimëjo pirmenybes Akmenëje, „Ðiaulius“ papildë „taraninis“ legionierius, Ðiauliø policijoje – paðto þenklø ir vokø paroda, Joniðkio rajone dirba tik kiek daugiau kaip ketvirtadalis gyventojø, Savivaldybë pastato uþ lità neiðsinuomos
An error occured!
Error Message: MagpieRSS: Failed to parse RSS file. (XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 111, column 36)